เกี่ยวกับโครงการ
เกี่ยวกับโครงการ

SMAEs Club – ธุรกิจเกษตร ธ.ก.ส. Club ของเกษตรกรทุกรุ่นที่ต้องการยกระดับเป็นผู้ประกอบการ

SMAEs ย่อมาจาก Small and Medium Agricultural Enterprise เกิดขึ้นจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ที่เราคุ้นเคยกันดี ร่วมกับ
สภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำโครงการ สินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย

กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ภาคการเกษตร วิสาหกิจชุมชน
กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชนที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรหรือชุมชนและการพัฒนาผลผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร หรือชุมชนในกระบวนการผลิต
การรวบรวม การแปรรูป การตลาด และการบริการ อย่างครบวงจร

ติดตามสาระข่าวสารทุกวันได้ที่ :
Facebook Fan Page : SMAEs Club https://www.facebook.com/smaesbaac

ครอบคลุมทุกเรื่อง SME คลิ๊กข้อมูลเพิ่มเติม
Website : https://smaesclub.com/
Website : www.baac.or.th